Concretem

Després de la segona trobada el nostre paper tenia una doble vessant: per una banda posar negre sobre blanc totes les aportacions realitzades en forma de categories i indicadors, i començar amb la redacció de les preguntes que calia fer per obtenir les dades desitjades; per altra el disseny d’una guia metodològica que ajudés a donar a conèixer el projecte i oferir un instrument que permetés replicar el model en el futur amb altres temàtiques.

Semblava senzill, no?

Gràcies a totes les aportacions rebudes durant la segona sessió a partir de la implicació desinteressada de moltes persones, vam tenir l’oportunitat de començar a construir unes graelles que ens permetien tenir una visió de conjunt.

Aquestes graelles contenien els àmbits o categories identificades a cadascuna de les temàtiques; una descripció dels indicadors que apareixien a cascuna de les categories i els indicadors en concret; les qüestions o preguntes que ens permeten respondre als indicadors; quina font o sistema proposàvem fer servir per a la recollida de dades de l’indicador i quina formula ens podia permetre processar totes o part d’aquestes dades; i finalment quines unitats caracteritzaven l’indicador.

El disseny de la guia metodològica té com a objectiu donar un marc de referència per a la rèplica del model en temàtiques futures. Inclou una descripció de cada temàtica així com les finalitats del projecte; identifica els diferents rols definits per al seu desenvolupament; fa una relació dels objectius específics de la temàtica, i d’aquells objectius particulars de cadascun d’aquests rols. Alhora mostra una temporalització dividida en fases, i dintre de cadascuna d’aquestes especifica les accions a dur a terme.

D’acord amb les orientacions, correccions i suggeriments de la tercera trobada, la qual tindrà per objectiu avaluar la proposta, dintre d’aquesta guia també s’inclouran (posteriorment) la relació d’indicadors finalment escollits, i també s’inclourà la descripció de les eines per a la recollida de dades així com també marcs de referència que permetin fer l’anàlisi d’aquestes dades.

Però això… serà una altra història.